උතුරේ හිටපූ පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරයකු මුලතිවු පොලිසියේ රඳවාගෙන !

අධිකරණ නියෝගයක් කඩ කරමින් මුලතිවු කුරුන්දූර්මලෛහි රාජ්‍ය අනුග්‍රහයෙන්

…read more

Source:: The Leader