ජුලී චන්ග් කොටපිටියේ අනු නාහිමියන් බැහැ දකී

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇමරිකා තානාපතිනි ජුලී චන්ග් මහත්මිය වාද්දුව කෝට්ටේ ශ්‍ර්‍රි කල්‍යානි සාමග්‍රී ධර්ම මහා සංඝ සභාවේ අනුනායක කොටපිටියේ රාහුල අනුනාහිමියන් බැහැ දැක්කාය. …read more

Source:: Lankadeepa