දරුවන් පිළිබඳව සොයා බැලීම සඳහා වන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ සංසදයේ සභාපතිධුරය රෝහිණි කවිරත්නට

දරුවන් පිළිබඳව සොයා බැලීම සඳහා වන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ සංසදයේ පළමු සභාපතිනිය ලෙස සමගි ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිනී රෝහිණි කවිරත්න මහත්මිය පත් කර තිබෙනවා.

The post දරුවන් පිළිබඳව සොයා බැලීම සඳහා වන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ සංසදයේ සභාපතිධුරය රෝහිණි කවිරත්නට appeared first on News 24 | Sitha 88.8.

…read more

Source:: News 24