චීනයේ රැකියා වියුක්තිය ඉහළට

පවතින ආර්ථික අර්බුදය හමුවේ චීනයේ රැකියා වියුක්තිය තවදුරටත් ඉහළ යමින් තිබෙනවා

එරට ජාතික සංඛ්‍යාලේඛන කාර්යංශයේ දත්‍ත වාර්තා පෙන්වා දෙන්නේ පසුගිය අගෝස්තු මාසයේදී චීනයේ නාගරික විරැකියා අනුපාතය සියයට 5 යි දශම 3 ක් ලෙස පැවැති බවයි.

අගෝස්තු මාසයේදී චීනයේ අවුරුදු 16 ත් 24 ත් අතර වයස් සීමාවේ පසුවන තරුණ තරුණියන් අතර රැකියා වියුක්තිය සියයට 18 යි දශම 7 ක් ලෙස පැවතුණා.

ජූලි මාසයේදී චීනයේ තරුණ …read more

Source:: Neth News