සෑම ආගමික මධ්‍යස්ථානයකටම සෝලාපැනල ලබාදෙමු – හිටපු කතානායක

රජයටත් ජනතාවටත් බරක් නොවන අන්දමට සෑම ආගමික මධ්‍යස්ථානයකම සූර්යයපැනල මඟින් (සෝලා) විදුලිය ලබාදීමට අවශ්‍ය කටයුතු කරන්නැයි

…read more

Source:: The Leader