මෙරට ආහාර අනාරක්ෂිතතාව පිළිබඳ සමීක්ෂණයක ප්‍රතිඵල නිකුත් කෙරේ

ප්‍රාදේශීය වශයෙන් මෙරට ආහාර අනාරක්ෂිතභාවය පිළිබඳ ලෝක ආහාර වැඩසටහන සිදුකළ සමීක්ෂණයේ ප්‍රතිඵල ප්‍රකාශයට පත්කර තිබෙනවා.

අදාළ වාර්තාවට අනුව මෙරට නිවාසවලින් 79% ක් පෝෂණය නොසලකා මිල අඩු ආහාර පරිභෝජනයට පෙළඹී ඇති බව සඳහන් වනවා.

එසේම 49% ක් ගනු ලබන ආහාර ප්‍රමාණය අඩුකර ඇති අතර 39% ක් ආහාර වේල් සංඛ්‍යාව අඩුකර තිබෙන අතර මෙරට ජනගහනයෙන් 37% ක් දැඩි ආහාර අනාරක්ෂිතභාවයෙන් පෙලෙන බවද අදාළ වාර්තා මඟින් පෙන්වා දී තිබෙනවා.

සෑම නිවාස 10 කින් 4 ක් ප්‍රමාණවත් ආහාර වේලක් ලබා නොගන්නා බවද ලෝක ආහාර වැඩසටහන සිදුකළ සමීක්ෂණයෙන් අනාවරණය වී තිබෙනවා.

The post මෙරට ආහාර අනාරක්ෂිතතාව පිළිබඳ සමීක්ෂණයක ප්‍රතිඵල නිකුත් කෙරේ appeared first on Read Sri Lanka.

…read more

Source:: Read Sri Lanka