වී අලෙවි මණ්ඩලයේ ගබඩා සම්බන්ධයෙන් විගණකාධිපති වාර්තාවක් 

වී අලෙවි මණ්ඩලයේ ගබඩා ධාරිතාවෙන් ප්‍රයෝජනයට ගෙන ඇත්තේ සියයට 24ක් පමණක් වන බව ජාතික විගණන කාර්යාලය අනාවරණ කර තිබෙනවා. එම කාර්යාලය නිකුත් කළ නවතම වාර්තාවක දැක්වෙන්නේ ඉකුත් මාර්තු 31වනදා වනවිට වී අලෙවි මණ්ඩලයේ ගබඩාව ද ගබඩා කර තිබුණේ වී ටොන් මෙට්ට්‍රික් ටොන් 75,237ක් පමණක් බවයි.

වී අලෙවි මණ්ඩලයට අයත් ගබඩා සංඛ්‍යාව 315ක් වන අතර ඒවායේ මුළු ධාරිතාවය මෙට්ට්‍රික් ටොන් තුන්ලක් …read more

Source:: Neth News