පොදුජන ඉංජිනේරු පෙරමුණේ සභාපති නිදහස ජනතා සභාවට එක්වෙයි

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණට අනුබද්ධ සංවිධානයක් වන පොදුජන ඉංජිනේරු පෙරමුණේ සභාපතිවරයාව සිටි විජිත හේරත් මහතා ඉන් ඉවත්ව නිදහස ජනතා සභාව හා එක්විය …read more

Source:: Lankadeepa