හින්දි ජාතික දිනයට සිසුන් 75කට ශිෂ්‍යත්ව

හින්දි දිවාස් එසේත් නැතිනම් හින්දි ජාතික සැමරීම සඳහා කොළඹ ඉන්දීය මහ කොමසාරිස් කාර්යාලයේ සංස්කෘතික අංශය වන ස්වාමි විවේකානන්ද සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයේදී උත්සවයක් පැවැත්විණ. …read more

Source:: Lankadeepa