මරික්කාර්ට කැබිනට් අමාත්‍ය ධුරයක්!

පාර්ලිමේන්තු එස්.එම්. මරික්කාර්ට ප්‍රබල අමාත්‍ය ධුරයක් ලබාදෙන බවට විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස පොරොන්දු වේ.

…read more

Source:: The Leader