பல சேவைகள் அத்தியாவசியமாக்கப்பட்டு அதிவிசேட வர்த்தமானி வெளியீடு

பல சேவைகளை அத்தியாவசிய சேவைகளாக பிரகடனப்படுத்தி விசேட வர்த்தமானி அறிவித்தலொன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது. …read more

Source:: Virakesari