අරගලකරුවන් මර්දනය සහ හදිසි නීතිය නිසා GSP+ අවදානමේ

නව ජනාධිපතිවරයා විසින් පනවා ඇති හදිසි නීතිය සහ විරෝධතාකරුවන් මර්දනය හේතුවෙන් යුරෝපීය වෙළෙඳපොළට ප්‍රවේශ වීමේ වරප්‍රසාදය සලසා

…read more

Source:: The Leader