මට මේ ඇමතිකමක් දෙන්න : නැතිනම් මම අයින් වෙනවා – ඇමතිගෙන් ආණ්ඩුවට පණිවිඩයක්

මට මේ ඇමතිකමක් දෙන්න : නැතිනම් මම අයින් වෙනවා - ඇමතිගෙන් ආණ්ඩුවට පණිවිඩයක්

…read more

Source:: Asian Mirror