නව ලිබරල්වාදයට පක්ෂ වාමාංශිකයෝ

අජිත් පැරකුම් ජයසිංහ, පැරාගේ විරාමය, ලංකා පුවත්පත – 2022-01-16 ලංකාව මුහුණදෙමින් සිටින අර්බුදය හුදෙක්ම ආර්ථිකයට සීමාකරන්නට බැහැ. එය සමාජ දේශපාලන අර්බුදයක්. සංස්කෘතික අර්බුදයකුත් එහි තිබෙනවා. විසඳුම් සාකච්ඡා කරනකොට, යෝජනා කරනකොට

The post නව ලිබරල්වාදයට පක්ෂ වාමාංශිකයෝ first appeared on Praja.

…read more

Source:: Praja